UG-tender-logo
LokalniEnglishDonatori:

Ambasada kraljevine Holandije

Delegacija EU u BiH

Centri civilnih inicijativa
Donatori:

www.bosniaherzegovina.nlembassy.org

www.ec.europa.eu

www.cci.ba


Nevladine organizacije:

Radio Kameleon

Omladinski centar Vermont

Helsinški parlament građana Banjaluka

Transparency international BiH

Centar za istraživačno novinarstvo – CIN

Vanjskopolitička inicijativa BiH

Nezavisni biro za razvoj

Centar za civilno društvo Kyodo

Mediacentar

Udruženje Vesta

Stop mobbing

Centar za istraživanja i studije - GEA

Institut za razvoj mladih KULT

Udruženje/Udruga poslodavaca Brčko distrikta

Transparentnost Srbija

Transparency International Hrvatska

Center for Civil Communications Macedonia


Nevladine organizacije:

www.kameleon.ba

www.vermontbrcko.com

www.hcabl.org

www.ti-bih.org

www.cin.ba

www.vpi.ba

www.nbrudruzenje.org

www.kyodo.ba

www.media.ba

www.vesta.ba

www.stop-mobbing.org

www.gea.ba

www.mladi.org

www.upbd.org

www.transparentnost.org.rs

www.transparency.hr

www.ccc.org.mk


Institucije:

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Agencija za javne nabavke i Ured/Kancelarija za razmatranje žalbi

Sud BiH

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske

Ured za reviziju institucija BiH

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH

Ured za reviziju javne uprave institucija u Brčko distriktu BiH

Vijeće ministara BiH

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

 

Institucije:

www.apik.ba

www.javnenabavke.ba

www.sudbih.gov.ba

www.gsr-rs.org

www.revizija.gov.ba

www.saifbih.ba

www.revizori-bdbih.ba

www.vijeceministara.gov.ba

www.parlament.ba

www.mup.vladars.net

 

Srbija:

Uprava za javne nabavke

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Savet za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije


Srbija:

www.ujn.gov.rs

www.kjn.gov.rs

www.antikorupcija-savet.gov.rs

www.acas.rs


Hrvatska:

Portal javne nabave

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)

Ministarstvo prevosuđa Republike Hrvatske - stranica posvećena borbi protiv korupcije
Hrvatska:

www.javnanabava.hr

www.dkom.hr

www.uskok.hr

www.antikorupcija.hr
 
button_prijavikorupcijubuttonnewsletterbuttonanketa2buttonfacebook
Treba li mijenjati novi Zakon o javnim nabavkama