UG-tender-logo
LokalniEnglish


O namaUdruženje građana „Tender“, kao nevladina organizacija, registrovano je 2007. upisom u Sudski registar.Dotada je djelovalo kao “grupacija ponuđača roba i usluga” koja se zalagala za transparentno i efikasno provođenje javnih nabavki putem jasnih i poštenih „pravila igre“ koja će obezbjeđivati jednak tretman i nediskriminaciju učesnicima.

 

Udruženjeima Upravni i Nadzorni odbor, a čini ga trenutno 64 članova od kojih su 49 direktori ili vlasnici privatnih preduzeća sa prostora cijele BiH koji redovno učestvuju u javnim nabavkama roba, vršenju usluga i izvođenju radova.

Osnovne aktivnosti Udruženja su:

  • praćenje, evidentiranje i analiziranje problema u praktičnoj primjeni ZJN;
  • predlaganje izmjena i dopuna odredbi ZJN-a, koje sputavaju još transparentnije i efikasnije učešće, kao i jednak tretman i nediskriminaciju ponuđača pri učešću u javnim nabavkama;
  • osposobljavanje članova Udruženja i pomoć njihovim preduzećima za što uspješnije učešće u konkretnim javnim nabavkama;
  • ostvarivanje neposredne saradnje, naročito sa kontrolnim organima, u cilju sprječavanja nezakonitih radnji u ugovornim organima koje se provode na koruptivnim osnovama i na štetu javnih sredstava;
  • redovno upoznavanje javnosti sa rezultatima do kojih Udruženje dolazi u svojim aktivnostima po pitanju praćenja, analiziranja i provođenja ZJN-a i sl.

Udruženje se zalaže za unapređenje saradnje sa svim pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora, a naročito nevladinim organizacijama u okviru jačanja uloge i afirmacije civilnog sektora u sklopu ukupnih nastojanja ka nužnoj bržoj demokratizaciji društva, što je presudno bitno za zemlje u tranziciji kao što je naša.

S obzirom da su do sada najčešće prisutne i evidentirane zloupotrebe u javnim nabavkama, posebno kod nabavke roba, Udruženje smatra za uputno i veoma korisno da bude redovno informisano o ponašanjima ugovornih organa, posebno onih koji: nepoštuju Uputstvo o primjeni i korištenju modela standardne tenderske dokumentacije za javne nabavke ne navodeći u Obrazcu za cijenu ponude ukupne godišnje količine potrebnih roba, usluga i sl., već samo njihove pojedinačne nazive, odbijajući čak i da po osnovu prigovora ostalih ponuđača vrše provjere u skladu sa Članom 36. date „neprirodno niske cijene“, obezbjeđujuži na taj način favorizovanje protežiranog ponuđača, omogućavajuai istom da kasnije pri realizaciji ugovora neisporučuje tražene robe ili ih isporučuje pak pod drugim nazivom i u nestandardnom pakovanju, odnosno odobravajući u nezakonitim aneksima ugovora povećanje cijena.

Rješenje za navedeni najčešae prisutni problem koji se zloupotrebljava u javnim nabavkama kao i problem vezanja ukupne javne nabavke za samo jednu od stavki specifienih tehničkih ili drugih karakteristika, kojom raspolaže samo protežirani ponuđač i koji to obilato koristi za dizanje svih cijena u javnoj nabavci, UG Tender vidi u primjeni principa da „svaka robna stavka ima karakter lota“, dakle obavezivanjem ugovornog organa da u segmentu nabavke roba obavezno koristi tu mogućnost koja bi spriječila faktički sve zloupotrebe po navedena dva najprisutnija osnova, koje odnose godišnje više od 100 miliona KM.

UGTender značajno rješenje za efikasniju borbu protiv korupcije svakako vidi u provođenju „preventivnog „ monitoringa od strane AJN nad tenderskom dokumentacijom ugovornih organa neposredno prije objavljivanja iste u Sl. glasniku, kao i utvrđivanju zakonske moguanosti KRŽ/URŽ da donosi konačna rješenja, a ne odgođena na 45 dana što je sadašnja praksa.

Inače, za 8 godina primjene entitetskih i jedinstvenog ZJN-a BiH, privatna preduzeća iz kojih su članovi UG “Tender” učesvovali su: na više od 3000 tendera, uputili preko 1000 prigovora ugovornim organima i žalbi URŽ/KRŽ, te podnijeli više od 20 tužbi Sudu BiH. Od ukupno upućenih žalbi, oko 65% URŽ/KRŽ je svojim rješenjima uvažio kao opravdane, ali zbog opstrukcija istih od strane Ugovornih organa i nepoduzimanja Zakonom predviđenih mjera odgovornosti protiv najodgovornijih u ugovornim organima, ista, nažalost, nisu mogla biti uspješno provedena. Isto tako, od upućenih tužbi Sudu BiH u posljednje 3 godine samo je jedna rješena u korist tužioca u smislu naknade izgubljene dobiti od 10%. Navedeni pokazatelji najbolje govore o neefikasnostima i slabostima u radu navedenih struktura što doprinosi stalnom porastu korupcije u javnim nabavkama  
 
button_prijavikorupcijubuttonnewsletterbuttonanketa2buttonfacebook
Treba li mijenjati novi Zakon o javnim nabavkama