UG-tender-logo
LokalniEnglish


Projekti Udruženja građana „Tender“


Projekat „SMANJENJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA U BIH “
koji finansira Fond otvoreno društvo, realizuje se od februara 2013. i trajaće do februara 2014. godine.

Krajnji cilj je unaprijediti transparentnost, efikasnosti i odgovornost u trošenju javnih sredstava kroz javne nabavke u BiH.fod

 • Ciljevi projekta su:
  • Provesti monitoring nad najmanje 10 velikih javnih nabavki širom BH iz sektora zdravstva, javne uprave, obrazovanja i energije (od objave obavještenja o nabavci do zaključka ugovora o nabavci), te informisati javnost o usklađenosti postupaka u posmatranim javnim nabavkama sa aktuelnim Zakonom o javnim nabavkama tj. o slučajevima kršenja pomenutog Zakona,
  • Uspostaviti centar za besplatnu pravnu pomoć unutar organizacije Tender za ponuđace koji se pojavljuju u procesima javnih nabavki u BH, kako bi efikasno zastupali dosljedno provođenje Zakona o javnim nabavkama, te ojačali antikoruptivne kapacitete najmanje 40 ponuđaca kroz 4 treninga i najmanje 100 sati konsultantske podrške,
  • Kreirati listu postojećih javnih institucija u BH koje provode javne nabavke (cca njih 800 trenutno) te tokom projekta identifikovati dodatne institucije koje provode javne nabavke kroz pregovaračke postupke bez objave (analizom revizroskih izvještaja, podacima dobijenim od firmi ponuđača i sl.), te ih postepeno dodavati na spisak i javno zastupati da započnu provođenje otvorenih postupaka, kao najtranspaentnijih.
  • Poboljšati transparetnost procesa javnih nabavki u BH provođenjem monitoringa i analize najmanje 1.000 javnih nabavki u BH te objavljivanjem 3 kvartalna izvještaja tokom trajanja projekta kroz 3 pres konferencije kao i najmanje 50 medijskih izvještaja.

Aktivnosti projekta su:

 • Monitoring provođenja velikih javnih nabavki u BH

 • Praćenje i analiza Službenih glasnika BH
 • Provođenje monitoringa
 • Izvještavanje i informativna kampanja
 • Ø Zastupanje za antikoruptivno djelovanje nadležnih tijela  

 

 • Uspostavljanje centra za pravnu pomoć unutar UG Tender

 • Asistencija ponuđacima u ostvarivanju njihovih prava kroz žalbeni proces unutar realnog vremena - u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BH
 • Kreiranje i provođenja treninga o antikoruptivnim pristupima tokom konkurisanja na proceima nabavki u BH za najmanje 40 ponuđača
 • Analiza glavnih problema u provođenju javnih nabavki (prema žalbama ponuđača) te kreiranje i zvanično dostavljanje prijedloga za poboljšanje politika i/ili podzakonskih akata u vezi sa provođenjem Zakona o javnim nabavkma u BH
 • Kreiranje štampane i e-verzije vodiča za ostvarivanje prava u procesima javnih nabavki u BH

 

 • Kreiranje liste javnih institucija i preduzeća koje provode javne nabavke u BH

 • IV   Monitoring otvorenih postupaka javnih nabavki u BH

 • Analiza objava javnih nabavki u Službenom glasniku BiH
 • Intervjuisanje učesnika na javnim nabavkama (strukturirani intervju i/ili anketna pitanja)
 • Odrzavanje baze podataka
 • Analiza nalaza i kreiranje nacrta izvestaja
 • Konsultacije sa odabranim učesnicima iz privatnog biznisa i ugovornih organa u svrhu provjere validnosti nalaza i razmotrenih dokaza/činjenica
 • Finalizovanje i objava izvještaja
 • Press konferencije
 • Koordinacija sa ostalim zainteresovanim akterima u BH
 • Konferencija o javnim nabavkama u BH
 • Očekivani rezultati
 • 4 progres izvještaja o kreiranju konačne liste ugovornih organa u BH
 • 3 monitoring izvještaja o provodjenju otvorenih postupaka javnih nabavki u BH
 • najmanje 4 pres konferencija
 • najmanje 100 medijskih izvještaja o projektnim aktivnostima Tendera te o glavnim nalazima objavljenih izvještaja
 • uspostavljen centar za besplatnu pravnu pomoć
 • održana 4 treninga o antikoruptivnim pristupima tokom konkurisanja na javnim nabavkama u BH uz učešće najmanje 40 ponuđača,
 • kreirane štampana i e-verzija vodiča za ostvarivanje prava u procesima javnih nabavki u BH
 • najmanje 10 sastanaka sa BH zvaničnima i politickim partijama na temu poboljšanja provođenja procesa javnih nabavki u BH
 • organizovana konferencija o javnim nabavkama
 • kreiran doprinos za segment javnih nabavki unutar EC progress reporta za BH
 • održana tri predavanja na BH fakultetima društvenih nauka
 • postoji i ažuriran web sajt Tendera
Projekat „MONITORING I ANALIZA PROVOĐENJA JAVNIH NABAVKI U BiH“
koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije, realizuje se od novembra 2011. i trajaće do maja 2013.
Krajnji cilj je unaprijediti transparentnost, efikasnosti i odgovornost u trošenju javnih sredstava kroz javne nabavke u BiH.

Ciljevi projekta su:
-    Razviti i uspostaviti proces nezavisnog monitoringa nad javnim nabavkama u BiH, kontinuiranim praćenjem procesa preko nasumično odabranih 400 ugovornih organa na nivou kantona, entiteta i države BiH, a kroz sistem indikatora koji uključuju usklađenost sa Zakonom o javnim nabavkama te primjenu principa transparentnosti, konkurentnosti, jednakosti tretmana prema ponuđačima, nediskriminaciji, efikasnosti i odgovornosti vlasti za provođenje javnih nabavki;
MATRA
-    Do kraja projekta informisati javnost u BiH o efikasnosti procesa trošenja javnih sredstava objavljivanjem 4 nezavisna istraživacka izvještaja sa preporukama za poboljšanje procesa provođenja javnih nabavki;
-    Zastupati provođenje predloženih policy preporuka za poboljšanje pravnog okvira javnih nabavki ,
-   Kreirati najmanje 50 medijskih akcija koje će  aktuelizovati pitanje odgovornog provodjenja javnih nabavki u BiH.
Ciljne grupe:

-    400 državnih institucija – ugovornih organa sa nivoa kantona, entiteta i države (uključujući i javna preduzeća i organizacije)
-    Agencija za javne nabavke BiH i Kancelarija/Ured za razmatranje žalbi
-    Poslanici u Parlamentarnoj Skupštini BiH i predstavnici političkih partija  
-    Glavni mediji u BiH – uključujući javne i privatne emitere i štampane medije (RTRS, FTV, BHT, ATV, TV Hayat, TV BN, Blic, Jutarnji, Oslobodjenje, Dnevni avaz, Nezavisne novine itd.) kao i Internet mediji (Sarajevo x, Banjaluka.live, Bljesak, Tuzlarije itd)
-    Najmanje 20 privatnih firmi – ponuđača usluga, roba i radova u okviru javnih nabavki u BiH
-    Najmanje 30 nevladinih organizacija zainteresovanih za pitanja transparentne i dobre  uprave u BiH
Korisnici: Poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH i nadležne zakonodavne komisije, mediji, biznis sektor, Evropska komisija i druge međunarodne institucije, kao i građani BiH.


Aktivnosti:
-    Kreiranje procesa monitoringa javnih nabavki u BiH
-    Provođenje monitoringa i i kreiranje nazavisnih izvještaja o javnim nabavkama
-    Lobiranje za unaprijeđenje pravnog okvira javnih nabavki
-    Informativna kampanja

Očekivani rezultati projekta:
-    Provedeni procesi monitoringa kriterijuma za ugovaranje javnih nabavki u najmanje 400 BiH ugovornih  organa
-    Pripremljena i predstavljena BiH javnosti 4 tromjesečna izvještaja o provedenom  monitoringu javnih nabavki u BiH
-    Kreirani policy prijedlozi za poboljšanje pravnog okvira javnih nabavki u BiH te upućeni u  formi inicijative Parlemantrnoj skupštini BiH
-    Povećan interes medija i javnosti za praćenje procesa javnih nabavki,
-    Efikasniji rad institucija, te smanjen prostor za korupciju u javnim nabavkama
-    Poboljšana transparentnost i odgovornost ugovornih organa u procesu javnih nabavki
-    Po prvi put kreiran i uspostavljen nezavisan proces monitoringa javnih nabavki u BiH
ruka


Projekat  „USPOSTAVLJANJE PRVE WATCH DOG FUNKCIJE NEVLADINOG SEKTORA U CILJU SMANJENJA KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA“
iz Programa partnerskog građanskog zastupanja II (CAPP II), Centra civilnih inicijativa, čiji je donator USAID, sproveden je u periodu jul 2009. – septembar 2010. Opšti cilj projekta je bio da doprinese odgovornosti i transparentnosti u trošenju javnih sredstava putem javnih nabavki, sa fokusom na sektor zdravstva.
srediti
Pojedinačni ciljevi projekta bili su: a) Ojačati institucionalne kapacitete UG Tender u cilju kreiranja prve watch dog funkcije u oblasti sprečavanja korupcije u javnim nabavkama; b) Povećati transparentnost i odgovornost procesa provođenja javnih nabavki, naročito u zdravstvenom sektoru u BiH; c) Unaprijediti informisanost građana o pitanjima efikasnog trošenja javnih sredstava, te pojavi korupcije i zloupotreba u postupcima javnih nabavki u zdravstvu; d) Kreirati podloge za identifikaciju oblasti za poboljšanje Zakona o javnim nabavkama, kao i načinima njihovog  provođenj
Aktivnosti sprovedene okviru projekta:
-    Aktivnosti institucionalnog jačanja UG Tender sa uspostavljanjem watch dog funkcije
-    Istraživačko-analitičke aktivnosti javnih nabavki u sektoru zdravstvam uz kreiranje policy dokumenta sa preporukama za unapređenje stanja u ovoj oblasti (obuhvaćeni su sledeći ugovorni organi: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Klinički centar Banja Luka, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine)
-    Aktivnosti medijske promocije nalaza UG Tender i zagovaranje promjena Zakona o javnim nabavkama i procesa provođenja samih nabavki.

Ciljna grupa i korisnici bili su predstavnici ugovornih organa (predstavnici kliničkih centara u Banjaluci i Sarajevu odgovorni za javne nabavke, te predstavnici zavoda za zdravstveno osiguranje), kao i ponuđači roba i usluga u okviru javnih nabavki u zdravstvu i članovi Udruženja Tender.
doktor

 Rezultati projekta bili su:
-    Uspostavljena watch dog funkcija u oblasti javnih nabavki u UG Tender
-    Obavljena istraživanja praksi i nadležnosti provođenja javnih nabavki od strane fondova zdravstvenog osiguranja i kliničkih centara
-    Izvršen monitoring javnih nabavki u kliničkim centrima u Banjaluci i Sarajevu, sa uspostavljenim bazama podataka i izvještavanjem
-    Identifikovani i utvrđeni stavovi ponuđača roba, usluga i radova u okviru predmetnih javnih nabavki
-    Identifikovana lista propusta i zloupotreba od strane rukovodstva zaduženog za javne nabavke u kliničkim centrima
-    Kreirani izvještaji sa nalazima monitoringa, propustima i zloupotrebama u javnim nabavkama u kliničkim centrima, te upućenim prigovorima i žalbama ponuđača koji su učestvovali
-    Generalna i stručna javnost upoznata sa rezultatima monitoring procesa provođenja javnih nabavki
-    Zloupotrebe i korupcija u javnim nabavkama bile su jedna od glavnih tema pred izbore 2010. godine
-    Kreiran policy dokument sa preporukama za unapređenje stanja u javnim nabavkama


 

Projekat „JAČANJE PRVE „WATCH DOG“ FUNKCIJE O KORUPCIJI U JAVNIM NABAVKAMA
finansira Evropska komisija i sufinansira CCI u okviru CAPP II programa, a realizacija projekta na prostoru BiH provodiće se 20 mjeseci (januar 2011. - avgust 2012. godina).
Opšti cilj projekta je doprinjeti jačoj antikorupcijskoj aktivnosti i povećanju transparentnosti i odgovornosti svih odgovornih u procesu javnih nabavki.
Pojedinačni ciljevi su: a) Povećanje kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva da pravovremeno identifikuju  nepravilnosti i reaguju  u  slučajevima korupcije i zloupotreba u procesu javnih nabavki koje sprovode organi u  Bosni i Hercegovini; b) Povećanje efikasnosti rada i stepena odgovornosti ključnih državnih organa i institucija, npr. Agencije za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi, kao i poboljšanje Zakona o javnim nabavkama;
c) Povećanje stepena javne svijesti i razumijevanja  građana BiH, u oba entiteta, o konkretnim primjerima korupcije u postupcima javnih nabavki.
jacanje-prve-wd

Ciljne grupe su:
-    Organizacije civilnog društva  
-    Državni službenici koji su direktno i indirektno odgovorni za javnu potrošnju
-    Preduzeća/ponuđači koji učestvuju u javnim nabavkama
-    Predstavnici medija

Krajnji korisnici će biti: građani, civilno društvo, privatni sektor, državne institucije i mediji u BiH

Aktivnosti su podjeljene u tri cjeline:

1. Aktivnost za civilno društvo i širu javnost - oragnizovanje posebno prilagođenog obrazovnog programa sa glavnim fokusom na organizacije civilnog društva i na javnost/građane, kao glavne ciljne grupe, i to kroz: dvije tematske dvodnevne konferencije,  12 dvodnevnih radionica/seminara u 12 BiH gradova i 30 javnih tribina/okruglih stolova.
2. Istraživački rad baziran na praćenju procesa sprovođenja javnih nabavki unutar državnih institucija i javnih preduzeća, kao i analiza primjene Strategije BiH za borbu protiv korupcije, posebno u segmentu javnih nabavki
Ovaj dio akcije biće fokusiran na: dokumentovanje slučajeva kršenja zakona, kao i slučajeva kada je zakon poštovan; izradu dvije tematske analize i konačne studije sa preporukama. Ova aktivnost obuhvatiće praćenje tenderske dokumentacije jednog ugovornog organa, kao i praćenje sprovođenja ugovora.
3. Javno zagovaranje i lobiranje za zakonske izmjene i promjene načina rada odgovornih institucija i organa putem različitih medijskih aktivnosti (javne kampanje, konferencije za medije i sl.)
Ova aktivnost biće usmjerena na ostvarivanje sledećih ciljeva:
-    Usvajanje amandamana UG „Tender“ na novi Zakon o javnim nabavkama (Udruženje je predložilo 42 amandmana na aktuelni Nacrt ZJN-a)
-    Objavljivanje žalbi Ureda/Kancelarija za razmatranje žalbi (URŽ), kao i rješenja tih  žalbi na sajtu URŽ (www.javnenabavke.ba)
-    Sprovođenje „preventivnog monitoringa“ nad tenderskom dokumentacijom prije njenog objavljivanja u Službenom glasniku od strane Agencije za javne nabavke.

Očekivani rezultati projekta su:
-    Povećanje shvatanja značaja civilnog društva u procesu praćenja i odgovarajuće reakcije na primjećene zloupotrebe;
-    raširenost korupcije smanjena zajedno sa povećanom odgovornosti institucija koje sprovode javne nabavke, od kojih se očekuje da počnu da izvršavaju svoje zapostavljene dužnosti, kao i poboljšan zakonski okvir za sprovođenje javnih nabavki;
-    građani BiH informisani o slučajevima korupcije u javnim nabavkama, tema aktuelizovana i profilisana u javnom diskursu.


  
 
button_prijavikorupcijubuttonnewsletterbuttonanketa2buttonfacebook
Treba li mijenjati novi Zakon o javnim nabavkama